Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace
ZŠ KomenskéhoFrýdlant nad Ostravicí

Škola zdravého
těla a rozumu

Zlatohrad
a Satinka

rozšířené vyhledávání

O naší škole

O naší škole

Historie naší školy se píše od roku 1925. Právě tehdy se na ulici Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí začala stavět budova nové školy, do které byla od školního roku 1926/1927 přenesena výuka z nevyhovujících prostor z frýdlantského náměstí. Po celou dobu své existence se škola potýkala s nedostatkem prostor pro kmenové třídy a kabinety.

Novodobá historie

Původní stavba

 • V květnu 1992 byla zahájena přístavba nového pavilonu 2. stupně, který byl otevřen 1. 1. 1993.
 • Od 1. 2. 1995 byla dána do provozu nová tělocvična.
 • Od 1. 1. 2003 byla ke škole na ulici Komenského 420 přiřazena jako odloučené pracoviště škola na Nové Vsi 32 a celá organizace se stala samostatným právním subjektem.
 • V roce 2003 byla zahájena rekonstrukce staré části budovy + přístavba pavilonu jídelny a věžičky ke staré části budovy. Práce byly dokončeny 23. 11. 2004.
 • listopadu 2004 se konala slavnostní kolaudace za účasti zástupců školy, představitelů našeho města a stavební firmy (VCES Olomouc) a již v prosinci byly nové prostory dány do provozu.
 • Od ledna 2005 využíváme novou výdejnu stravy.
 • Na podzim roku 2005 bylo škole předáno k užívání nově upravené hřiště s umělým povrchem.
 • Od počátku školního roku 2007/2008 se rozběhla výuka v 1. a 6. ročníku podle vlastního školního vzdělávacího programu „Škola zdravého těla a rozumu“ s podtitulem „I cesta může být cíl“

Naše škola v současnosti

 • Od 1. 9. 2015 byly předány k užívání rekonstruované vnitřní prostory tělocvičny (povrch Herculane, přepažení tělocvičny, nově instalované vysouvací basketbalové koše, kompletní nátěry, vymalování a opravy oken i osvětlení).
 • V roce 2016 jsme oslavili devadesátileté výročí naší školy slavnostní akademií v Kulturním centru ve Frýdlantu nad Ostravicí.
 • Prázdniny 2016 firma SIAS Ostrava provedla odvlhčení zdiva v prostorách jídelny, šaten a částečně dílen.
 • V lednu až březnu 2017 byla upravena školní galerie nad chodbou tělocvičny na prostor dvou tříd. Od 1. 9. 2018 je tento prostor využíván pro školní družinu.
 • Prázdniny 2017 byla vyměněna střecha nad tělocvičnou (firma SIAS Ostrava)
 • Od února 2018 do října 2018 proběhla nástavba odborných učeben v pavilonu nad jídelnou a přístavba výdejny (v rámci úprav došlo k dovybavení učebny fyziky a chemie – zatemnění, digestoř, myčka, skříně pro chemikálie, nájezdové rampy, v celé škole dále výměna plošin pro tělesně postižené) Akce byla částečně financována z projektu ITI Ostravsko
 • Během prázdnin 2018 proběhla rekonstrukce učeben v tzv. „žehličce“. Nově vznikla učebna matematiky, rekonstruována byla učebna jazyků a kompletní rekonstrukcí prošla školní žákovská kuchyňka. Do všech učeben byl zakoupen nový nábytek a technika.
 • Od jara do podzimu 2018 do prázdnin proběhla kompletní rekonstrukce ulice Komenského (nové chodníky, záliv pro autobus před hlavním vchodem do školy, nový asfaltový povrch a úprava zeleně).

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, je příspěvkovou organizací na základě zřizovací listiny vydané zřizovatelem, městem Frýdlant nad Ostravicí. 1. ledna 2003 došlo ke sloučení se Základní školou Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves 32, okres Frýdek – Místek, která byla z rejstříku škol MŠMT jako ředitelství k témuž datu vyřazena a znovu zařazena jako odloučené pracoviště.

Ředitelství školy se nachází v budově na ulici Komenského, kde jsou umístěny třídy

1. – 9. ročníku, školní družina a výdejna stravy. V místě odloučeného pracoviště v Nové Vsi jsou vyučováni ve čtyřech třídách žáci 1. – 4. ročníku, nachází se zde také školní družina a výdejna stravy.

Kam směřujeme:

 • Snažíme se, aby naši žáci získali zdravé sebevědomí, uplatňujeme k žákům partnerský přístup.
 • Naším cílem je být kvalitní a příjemnou školou pro všechny. Chceme být dobrými průvodci pro žáky, kteří od nás odcházejí na výběrová gymnázia a školy, ale i pro ty ostatní, kteří budou hledat uplatnění v praktickém životě.
 • Máme stanovená jasná pravidla pro chování a jednání žáků. Je pro nás důležité bezpečné a respektující klima školy.
 • Chceme být moderní školou nejen po stránce vybavení a didaktických pomůcek, ale také díky využívání inovativních metod a forem ve výuce.

Naše hlavní zaměření:

 • Hlavním naším cílem je smysluplně se podílet na rozvoji osobnosti každého žáka. Posilovat jeho kompetence, rozvíjet jeho nadání a poskytovat mu maximální podporu při vzdělávání.
 • Zásadním úkolem je z našeho pohledu zvládnutí mateřského jazyka, proto máme posílenou na obou stupních výuku českého jazyka.
 • Jazykovou vybaveností chápeme schopnost argumentace, prezentace i obhajoby vlastních názorů, výsledků práce, získaných poznatků a dovedností.  Z tohoto důvodu jsme zařadili do výuky v 5. – 7. ročníku předmět Komunikační výchova. Zařazováním metod RWCT podporujeme u žáků rozvoj kritického myšlení.
 • Od 1. ročníku nabízíme pro všechny žáky výuku anglického jazyka.
 • Od 7. ročníku vyučujeme druhý cizí jazyk, žáci mají možnost si vybrat mezi německým, francouzským nebo ruským jazykem.
 • V 8. a 9. ročníku máme zařazen předmět Konverzace v anglickém jazyce.
 • K výuce cizích jazyků využíváme moderně vybavenou jazykovou učebnu a samotnou výuku doplňujeme různými aktivitami – výjezdy do zahraničí, povinné konverzační hodiny v angličtině, …
 • Pravidelně reprezentujeme město Frýdlant nad Ostravicí na mezinárodním setkání evropských Frýdlantů.
 • Jako škola jsme pořadateli sportovních soutěží – okrskové kolo v přespolním běhu, kopaná, okrskové kolo atletického trojboje.
 • Pro žáky 1. stupně zajišťujeme ve spolupráci se Sun Ski Bílá odpolední lyžařský výcvik.
 • Žákům 2. a 3. ročníku poskytujeme plavecký výcvik v plavecké škole ve Frýdku – Místku.
 • Žáci 7. ročníku vyjíždějí na pobytový lyžařský výcvik.
 • Na 2. stupni jsme posílili hodiny matematiky.
 • Výuku povinných předmětů jsme rozšířili v 9. ročníku o předmět Finanční matematika.
 • Podporujeme rozvoj logického uvažování v povinném předmětu Figurková školička, který je zařazen v 1. a 2. ročníku.
 • Podporujeme polytechnické vzdělávání a ekologické myšlení žáků.  
 • Pravidelně se účastníme matematicky a technicky zaměřených soutěží – matematická olympiáda, Pythagoriáda, matematický a přírodovědný Klokan, Velká cena ZOO, …
 • Slavíme úspěchy ve výtvarných, pěveckých a recitačních soutěžích.
 • Spolupracujeme s Beskydskou šachovou školou ve Frýdku – Místku.
 • Každoročně nabízíme žákům prakticky zaměřené kroužky Zábavná fyzika a chemie pro 2. stupeň a Věda nás baví pro 1. stupeň.
 • Pořádáme pro žáky projektové dny s výjezdem mimo školu – v 6. ročníku terénní praxe ze zeměpisu a přírodopisu, v 8. ročníku fyzika a chemie na ledu a v 9. ročníku intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky.
 • Zapojujeme se do celoškolních i celorepublikových projektů.
 • V rámci budování pozitivního klima školy zařazujeme systematicky navazující preventivní programy do všech tříd a třídní kolektivy posilujeme pravidelnou realizaci třídnických hodin.

Malé nahlédnutí do života naší školy

 • Brzy budu školák – je program pro předškoláky a jejich rodiče. Účelem je zvykat si na prostředí školy, seznámit se s budoucími spolužáky, vyučujícími. Získávat informace o škole a potřebách školáka, získat důvěru ke škole, navázat komunikaci a kontakty mezi rodiči, učitelkou a žákem.
 • Pobyt v přírodě a pasování nových prvňáčků – nové třídní kolektivy nejmenších žáčků stráví s paní učitelkou, mnohdy „první noc bez maminky“. Dosavadní zkušenost s tímto pobytem je výborná. Paní učitelky, které pobyt s prvňáčky absolvovaly, hovoří o úspoře času při poznávání kolektivu.
 • Vánoční jarmark – tradiční vánoční prodejní akce celé školy, která probíhá každý druhý rok. Jarmark je místem setkání rodičů, dětí i bývalých žáků v předvánočně vyzdobené škole. Vše je doprovázeno jarmarečním shonem, krásnými výrobky i vůní punče.
 • Žákovský parlament – umožňuje žákům vyjádřit se k aktuálnímu dění ve škole, podílí se na životě školy, spolupracuje a pomáhá při organizování různých akcí. Žáci školy se mohou na parlament obracet se svými školními problémy a jeho prostřednictvím je řešit.
 • Školní časopis Komentátor – zahrnuje rozhovory, ankety, přibližuje dění ve škole.
 • V rámci naší filozofie „Žáci žákům“ propojujeme činnosti I. a II. stupně – žáci II. stupně připravují pro mladší spolužáky na I. stupni „První zvonění pro prvňáčky“, Halloween, Tříkrálové koledování, Mikulášskou nadílku, divadelní představení,… Na oplátku se žáci I. stupně loučí s deváťáky.
 • Adaptační kurzy pro nově vzniklé kolektivy 6. ročníku – přestup z I. na II. stupeň znamená i příchod nových spolužáků z okolních škol. K začlenění nových žáků pomáhá výjezdový pobyt zaměřený na spolupráci a vzájemné poznávání.
 • Nocování ve škole – tento zážitek si u nás již vyzkoušela řada tříd I. i II. stupně. Jsme rádi, že děti chtějí být spolu i mimo vyučování. Je to pro nás známkou toho, že škola již dnes není jen nutným zlem, ale místem, kde je dětem dobře, kde jsou spokojené. Večer ve škole může být přínosem, když má konkrétní náplň – italský večer, pevnost Boyard, voňavý vánoční večer, pohádkový večer, …
 • Spolupráce s místní knihovnou – knihovna a škola jsou dvě instituce, které k sobě patří. Podporu čtenářství považujeme za jeden z hlavních úkolů školy. Místní knihovna se aktivně zapojuje do boje s moderními médií a připravuje pro nejmladší děti projekt „Už jsem čtenář“ nebo autorská čtení, kterých se naši žáci pravidelně účastní.
 • Od volby povolání po charitu – v průběhu školního roku žáci vyjíždějí na exkurze do výrobních podniků souvisejících s volbou povolání i výukou, rozvíjíme ekologické myšlení dětí, zapojujeme se do projektu „Ukliďme Česko“, spolupracujeme s Domovem sociálních služeb ve Frýdlantu nad Ostravicí. Pomáháme útulkům pro zvířata, organizujeme charitativní sbírky.
 • Ekotým –  je skupina žáků od 5. do 8. třídy, kteří rádi tráví čas v přírodě a snaží se, aby byli oni i jejich okolí k životnímu prostředí šetrnější. Žáci během schůzek analyzují současnou situaci různých ekologických témat týkajících se přímo naší školy, učí se přemýšlet v souvislostech a navrhují zlepšení, která postupně naplňují.  Rovněž pořádají pro celou školu nejrůznější akce s tématikou ochrany přírody jako je např. Den mazlíčků, Den Země, Ukliďme Česko!, Recyklohraní, Den stromů a mnohé další. Jednou ročně se účastní soutěže Velká cena Zoo v Ostravě. Nechybí ani exkurze do pralesa, zvířecích útulků, záchranné stanice, zahradnictví, organizace sbírek na podporu opuštěných zvířat apod.
 • Komeňák v akci – na naší škole pracuje na principu „žáci zapojují své spolužáky do různých činností“. Práci této složky chápeme jako nabídku zajímavých aktivit „žáci žákům“, prevenci negativních jevů, budování partnerských vztahů se žáky, vzájemné poznávání se při mimoškolních akcích. Všechny akce jsou směřovány jako celoroční soutěž mezi třídami a každý rok se částečně obměňují. 
 • Školní výlety – na konci školního roku realizují jednotlivé třídní kolektivy jednodenní i vícedenní školní výlety v rámci České republiky. Pro žáky 2. stupně organizujeme zahraniční poznávací pobyty.
 • Pestrá nabídka volnočasových aktivit v rámci školy – každoročně nabízíme žákům řadu kroužků a klubů s rozmanitým zaměřením. Část zájmové činnosti je pro děti bezplatná díky využití finančních prostředků z projektů.
 • Kulturní představení – výuku doplňujeme o návštěvy divadelních a filmových představení.  
 • Spolupráce s místními mateřskými školami – pro děti z mateřských škol připravujeme řadu zajímavých aktivit – zpívánky, čtení před spaním, divadelní představení, návštěvy v 1. třídách, sportovní dopoledne v tělocvičně.
 • Školní družina – pro žáky 1. – 5. ročníku zajišťujeme školní družinu plnou zajímavých aktivit a zájmových kroužků. Ranní provoz začíná v 6.00 h, odpolední provoz je ukončen v 16.30 h.

Základní škola Komenského v médiích:

Žáci ZŠ Komenského z Frýdlantu nad Ostravicí předvedli rodičům chemické a fyzikální pokusy

Datum: 29. 5. 2024

Odpoledne plné chemických a fyzikálních pokusů si připravili žáci ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí. Své dovednosti předvedli rodičům, které do školy pozvali u příležitosti Dne rodiny.

Před zápisem prvňáků mohli frýdlantské školy navštívit předškoláci i rodiče

Datum: 29. 5. 2024

Základní školy ve Frýdlantě nad Ostravicí pořádaly Dny otevřených dveří před zápisem nových školáků. Do škol zamířili předškoláci, ale i rodiče starších dětí.

Školáci ze ZŠ Komenského ve Frýdlantě pořádali vánoční jarmark

Datum: 12. 12. 2023

Po několikaleté pauze se v všechny chodby ZŠ Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí opět proměnily ve velký vánoční jarmark.

Frýdlantští prvňáci mají za sebou adaptační pobyt a slavnostní pasování

Datum: 12. 12. 2023

Děti, které začaly v letošním roce navštěvovat první ročník Základní školy Komenského ve Frýdlantě nad Ostravicí, se mohly seznámit na dvoudenním adaptačním pobytu. V jeho závěru byli školáci za přítomnosti svých rodičů pasováni na prvňáky.

Ve Frýdlantu nad Ostravicí ocenili nejúspěšnější žáky a studenty mateřských, základních a středních škol

Datum: 12. 12. 2023

Ve Frýdlantu nad Ostravicí ocenili nejúspěšnější žáky a studenty mateřských, základních a středních škol ve městě, včetně ZUŠ. Slavnostní setkání proběhlo v reprezentativních prostorách Janáčkovy síně.

Na ZŠ Komenského se v rámci akce Rozmarýnky smažila vaječina

Datum: 12. 12. 2023

Na Základní škole Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí proběhla pro děti ze školní družiny akce s názvem Rozmarýnky.

Do jarní akce Ukliďme Česko se zapojili i školáci z Frýdlantu nad Ostravicí

Datum: 12. 12. 2023

Také základní školy z Frýdlantu nad Ostravicí se letos zapojily do celorepublikové akce Ukliďme Česko.

Na ZŠ Komenského probíhá celoroční projekt “Jako doma!”

Datum: 12. 12. 2023

Na ZŠ Komenského se i v letošním roce snaží předcházet rizikovým projevům chování u dětí a mládeže.

Adaptační pobyty ZŠ Komenského

Datum: 12. 12. 2023

Ve dnech 11. a 12. října se žáci šestých ročníků základní školy Komenského ve Frýdlantu nad Ostravicí zúčastnili adaptačního pobytu. Tyto pobyty byly financovány z projektu Moravskoslezského kraje “Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže.”

Škola Komenského

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Je-li červen mírný, nebude v prosinci mráz silný.

Pranostika na akt. den

Svatí Gervázi a Protázi po loukách kopce sena rozhází.

Svátek

Svátek má Leoš

Zajímavé informace

Počet dnů do
začátku prázdnin

 

 

Mohlo by Vás zajímat

Kde nás najdete?

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

ZŠ Frýdlant nad Ostravicí

Adresa:
Komenského 420
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

Email: sekretariat@zskomenskehofno.cz
Tel.: 725 501 945

Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, Komenského 420, příspěvková organizace

Odloučené pracoviště

Adresa:
Odloučené pracoviště Nová Ves 32
Frýdlant nad Ostravicí
739 11

Tel.: 558 677 623
Mobil: 601 101 231

nahoru